Thomas Fitz

Thomas Fitz

Emeritus Librarian
UW-Washington County
Library
thomas.fitz@uwc.edu
(262) 335-5200