Vicky Spelshaus

Vicky Spelshaus

Academic Technology Specialist
UW-Sheboygan
Information Technology
vicky.spelshaus@uwc.edu
(920) 459-6665